ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

23 eilinis sekmadienis (B). ATSIVERK!
Paskelbta: 2009-09-05 17:46:49

„EFATA!“ – „ATSIVERK!“ Šiuo paprastu žodžiu Jėzus išgydė kurčią nebylį. Evangelijos pasakojimas apie kurčio ir negalinčio kalbėti žmogaus išgydymą mums parodo, kad Jėzui rūpėjo net žmonių fizinės negalės. Tačiau šioje istorijoje slypi kai kas daugiau. Neįgalaus žmogaus išgydymas buvo ir dvasinio išgydymo ženklas. Jį Jėzus nori suteikti ir kiekvienam iš mūsų. Jei Jėzus nori atverti kurčiojo ausis, kad jos girdėtų, Jis dar labiau trokšta, kad kurčios mūsų širdys išgirstų Jo balsą. Jis nori išvalyti mūsų dvasios ausis, kad girdėtume Jo meilės žodžius. Jis nori išgydyti mūsų dvasios liežuvius, kad kalbėtume su Juo. Dievas nori išgydyti protą, kad nepasiduotume nepasitikėjimui ir tam, kas trukdo bendrystei su Juo.

Anot šv. Ireniejaus, Dievo garbė yra visiškai gyvas žmogus. Dievas nori, kad Jo garbė būtų regima žmonėse, kuriuos Jis atkūrė, visiškai atgaivino Dvasioje.

Šios dienos Mišiose prašykime Viešpatį atverti mūsų ausis, kad išgirstume Jį. Prašykime, kad Jis atvertų mūsų akis, idant ieškotume Jo veido ir Jį pamatytume. Melskime, kad Jis mums duotų dovaną liudyti savo tikėjimą ir skelbti Jo gerumą. Prašykime Jį atkurti mūsų dvasią, protą ir kūną tokiam gyvenimui, kokio Jis mums trokšta. Dievas tikrai tą padarys.

Viešpatie Jėzau, noriu išgirsti Tavo balsą ir Tau patikiu savo reikmes. Meldžiu, kad man ištartum: „Atsiverk!“ Padėk man pažinti Tavo meilę.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!