ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

II advento sekmadienis (A). ATSIVERSKITE!
Paskelbta: 2010-12-11 22:16:16

Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė! Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!

Šie Jono Krikštytojo žodžiai taikomi ne tik tiems, kurie jo klausėsi Judėjos dykumoje, bet ir mums visiems šiandien, advento laikotarpiu. Adventas – tai metas, kai klausydamiesi Jono Krikštytojo žodžių rengiame savo širdis sutikti Jėzų. Jėzus kasdien mus kviečia artintis prie Jo, kad galėtume su Juo užmegzti artimą draugystę. Kas trukdo tokiam artimumui? Nuodėmė, baimė, nepasitikėjimas Dievu, atjautos kitiems stoka. Tai didelės kliūtys. Todėl Jono kvietimas atgailoti yra labai svarbus.

Pirmajame skaitinyje pranašas Izaijas pabrėžia, kad Išganytojas ateis tik per Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Antrajame skaitinyje apaštalas Paulius ragina ištverti, būti vienos minties ir „priimti vienas kitą, kaip ir Kristus mus priėmė“. Jonas Krikštytojas, ragindamas savo klausytojus nusisukti nuo nuodėmingo gyvenimo, skelbė naują viltį ir kvietė atsinaujinti. Dievas nori padaryti kur kas daugiau, ne vien atleisti nuodėmes. Jis troško ir trokšta atverti dangaus vartus, išlieti Šventąją Dvasią, išgydyti ir sutaikinti žmones bei suteikti jiems ramybę. Deja, Jo balsas dažnai lieka tyruose šaukiančiojo balsu. Žmonija ir vėl žengia savo pasirinktu puikybės, melo, klastos ir jėgos keliu. Ar kada nors bus išgirstas Jono Krikštytojo balsas: „Taisykite Viešpačiui kelią“?

Šiandien gera proga kiekvienam iš mūsų pažvelgti į save. Ateisiantis Viešpats gerbia mūsų laisvę. Jis nenori veržtis per prievartą, bet laukia, kad mes patys nutiestume Jam kelią. Paskirkim daugiau laiko asmeninei maldai, paskirkime laiko paskaityti Šventąjį Raštą, su didesniu atidumu priimkime Sutaikinimo sakramentą. Padarykime artimo meilės darbą, kuris atsieitų šiek tiek laiko ir pasiaukojimo. Susitaikykime bent su vienu žmogumi, su kuriuo esame susipykę, arba pasimelskime už jį, jeigu negalime susitikti. Kalėdų laukimas turėtų būti ne pasyvus, bet veiklus. Leiskime Jėzui mūsų širdyse gimti iš naujo.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!