ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

III Velykų sekmadienis (A). DIEVO ŽODIS YRA UGNIS!
Paskelbta: 2011-05-04 22:01:26

Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?

Evangelijoje skaitome, kaip po Jėzaus mirties du Jo mokiniai keliavo iš Jeruzalės į Emauso miestelį. Nuliūdę, nusiminę, nes nežinojo ir nesuprato, kodėl Jėzus buvo nužudytas. Tikėjosi, kad Jėzus Nazarietis, „galingas pranašas darbais ir žodžiais Dievo ir tautos akyse“, yra Mesijas, kuris atėjo išgelbėti Izraelį. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, prisiartino Nepažįstamasis ir ėjo kartu. „Ir pradėjęs nuo Mozės, prisimindamas visus pranašus, Jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie Jį pasakyta.“ Negyvi tekstai atgijo. Dievo Žodis kaip ugnis uždegė jų širdis. Tarp jų įsižiebė viltis, jie tikėjo prisikėlusį Viešpatį, bet to Nepažįstamojo keliauninko dar neatpažino. Nepažįstamasis kalba su tikrumu ir nesulaikoma vidine ugnimi. Kiek vėliau abu mokiniai sutaria: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis mums kalbėjo ar atvėrė raštų prasmę?“

Štai ir Emausas čia pat. Nepažįstamasis nesiprašo į svečius ir nenori primesti savo buvimo. Jis linkęs eiti savo keliu ir kukliai pranykti iš akių, net nepasirodęs, kas esąs. Tačiau mokiniai privertė Jį pasilikti. Mokinių prašymas yra gražiausia malda: „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, diena besibaigianti.“ Jėzus užeina pas juos drauge pavakarieniauti. Ką tik buvo dalijamasi Žodžiu, dabar laužoma Duona. Jėzus vadovauja duonos laužymui, panašiai kaip Didįjį ketvirtadienį Aukštutiniame kambaryje. Jėzus apsireiškia ir čia pat pranyksta iš akių. Prisikėlęs Viešpats, prisiartindamas prie mūsų ir keliaudamas kartu su mumis, tetrokšta vieno: dovanoti savo Žodį kaip Šventosios Dvasios ugnį, visuomet naują, kokį davė minioms, kaip jį kelyje į Emausą aiškino dviem mokiniams, kad šis Žodis visada liktų gyvas ir veiksmingas. Dievo Žodis yra ugnis!

Per kiekvienas Mišias kartojasi Emauso patirtis. Žodžio liturgija, o po to Eucharistinė puota. Dievas mums kalba Žodžio ir Aukos liturgijoje. Ar mes atveriame savo širdį Jo Žodžiui? Kai skaitome Dievo žodį, esame kviečiami į artimą bičiulystę su Jėzumi. Per skaitinius į mus prabyla pats Jėzus. Gyvasis ir galingasis Dievo Žodis yra įstabi dovana. Jei klausome Dievo Žodžio atvira širdimi, esame atnaujinami. Tuomet galime visiškai su Juo susivienyti Eucharistijoje. Patartina ir naudinga pasiskaityti tos dieno Mišių skaitinius namuose, dar prieš ateinant į bažnyčią. Naudinga pasiskaityti Mišių skaitinius kiekvieną dieną, net jei nedalyvaujame Mišiose. Juos galima rasti žurnale „Žodis tarp mūsų“, jį patartina įsigyti. Tada ir mes kartu su Jėzaus mokiniais galėsime kartoti: „Ar nedegė mūsų širdys, kai Jis mums kalbėjo?“ Prašykime Jėzaus, kad Jis keliautų su mumis taip, kaip Jis keliavo su mokiniais į Emausą, ir kartokime jų žodžius: „Pasilik su mumis!“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!