ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV Velykų sekmadienis (A). APIE GERĄJĮ GANYTOJĄ IR AVIS
Paskelbta: 2011-05-14 22:24:52

Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Šį sekmadienį Bažnyčia kviečia melsti pašaukimų. Tad ir pakluskime tam kvietimui, nes mums reikia ganytojų, ypač šiais laikais. Jėzus kalba labai vaizdžiai, nes Jo laikais ganytojai – piemenys buvo labai gerai žinomi. Net Senajame Testamente tokie svarbūs asmenys, kaip Abraomas, Mozė, Dovydas, buvo piemenys – ganytojai ir tik vėliau Dievas juos pašaukė būti žmonių ganytojais. Dievas kalba per pranašą Ezekielį sakydamas: „Štai aš pats rūpinuosi savo avimis ir jų ieškosiu, suieškosiu paklydusias, žūstančias grąžinsiu, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas“ (plg. Ez 14, 11–16).

Jėzus mėgsta perteikti savo mintis įvaizdžiais. Nuo plėšikų nakčiai į avidę sugintas avis kas rytą pasiima piemuo. Avys jį gerai pažįsta iš balso. Avys jaučia, kad jas piemuo myli, seka paskui jį ir jo klauso. Ar mes mokame klausytis Jėzaus balso? Tai klausimas mums visiems. Gyvename laikais, kai daug įvairiausių balsų šaukia mus įvairiausiomis kryptimis. Kai kitiems balsams suteikiame pirmenybę, esame priversti lakstyti įvairiomis kryptimis ir prarandame ramybę. Priešingai, kai klausomės Jėzaus balso, esame ramūs, leidžiame Jėzui mus guosti, vesti į tiesą, stiprinti, nurodyti mums kryptį ir tikslą. Klausydamiesi Jėzaus leidžiame Jam nuslopinti pasaulio balsus, išvyti iš mūsų baimę ir abejones.

Toliau Jėzus kalba: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai.“ Tai vieninteliai vartai, pro kuriuos Jis kviečia įeiti į avidę. „Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas.“ Ir vėl: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Kiekvieno iš mūsų valioje atverti šiuos vartus, ne tik paskutinę dieną ar mirties valandą. Kodėl nežengiame pro šiuos atvirus vartus pas Dievą jau dabar? Šios dienos Evangelijos pabaigoje dar randame Jėzaus žodžius: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“ Čia Jėzus kalba ne tik apie gyvenimą po mirties, bet ir apie gyvenimą dabar, gyvenimą šiame pasaulyje. Jis tą gyvenimą siūlo mums. Melskimės šiandien už savo ganytojus, prašykime, kad jų atsirastų daugiau, ir savo maldoje kartokime šios dienos psalmės žodžius: „Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!