ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V Velykų sekmadienis (A). JĖZUS YRA MŪSŲ KELIAS
Paskelbta: 2011-05-21 22:59:49

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys.“

Šie Jėzaus žodžiai buvo taikomi Jo mokiniams, po Paskutinės vakarienės gerokai susirūpinusiems ir sumišusiems. Jėzus paskelbė apie Judo išdavystę, vėliau pasakė, kad Jis eisiąs ten, kur Jo mokiniai negalėsią sekti. Šiandien Jis tuos pačius žodžius taria ir mums. Gyvenime kai kuriais momentais ir mus užplūsta siaubingas nerimas. Netikrumas dėl ateities, nepakeliamos negalės, senatvės negalavimai, nepagydomos ligos. Šių žmogiškų nuogąstavimų fone Jėzaus optimizmas nušvinta kaip skaisti liepsna tamsoje: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane!“

Toliau Jėzus kalba: „Einu jums vietos paruošti,... kur aš einu, jūs žinote kelią.“ Į Tomo žodžius, kad mes nežinome kelio, Jėzus atsako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Su Juo ir tik su Juo vienintelis tėra kelias, vedantis į Tėvo namus. Kai kur nors keliaudami pasiklystame ir klausiame kelio, gauname nurodymus: sukti dešinėn, sukti kairėn, tada važiuoti tiesiai, o Jėzus mums sako: „Aš esu kelias, sek mane, keliaukim kartu.“ Mahometas sakė: „Aš žinau kelią“, Buda mokė: „Aš parodysiu kelią“, o Jėzus sako: „Aš esu kelias.“

Toliau Jėzus kalba apie Tėvą, nes Jo mokiniai, nors su Juo praleido trejus metus, vis dar yra sutrikę. Į Pilypo prašymą: „Viešpatie, parodyk Tėvą ir bus mums gana“ Jėzus atsako: „Aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje... manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus.“ Jis kalba apie Tėvą ir nekreipia žmonių dėmesio į save patį. Jis trokšta ir mus atgręžti į Tą, kurio niekas nėra matęs, – į Tėvą. Matyti vieną – tai matyti kitą, nes Sūnus yra Tėve ir Tėvas Jame. Jei norime sužinoti, koks Dievas yra, kaip Jį pasiekti, pažvelkime į Jėzų. Per Jį mums taps pasiekiamos visos malonės ir visos dvasinės dovanos. Antrame šios dienos skaitinyje apaštalas Petras ragina: „Ženkite prie Viešpaties, gyvojo akmens. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus.“ Prašykime, kad Šventoji Dvasia padėtų mums priimti Jėzų savo asmeniniu Viešpačiu ir Išganytoju ir kad mes sektume Jį, nes tik Jis yra vienintelis kelias pas Tėvą.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!