ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA!
Paskelbta: 2011-06-11 22:21:00

Septynias savaites po Velykų džiaugėmės Kristaus pergale prieš mirtį, šventėme Prisikėlusio Kristaus įžengimą į dangų pas savo Tėvą. Sekminės užbaigia Velykų laikotarpį. Ši šventė yra labiau pradžia negu pabaiga. Švenčiame Bažnyčios gimtadienį. Sekminių įvykis – Šventosios Dvasios nužengimas buvo vienas iš keturių svarbiausių įvykių žmonijos istorijoje: pirmasis – kūrimas, antrasis – Dievo Sūnaus įsikūnijimas, trečiasis – Jėzaus prisikėlimas ir ketvirtas – Šventosios Dvasios nužengimas į Bažnyčią. Tik po Sekminių, kai Šventoji Dvasia ugnies liežuviais palietė visus apaštalus, kai jie buvo pripildyti Šventosios Dvasios, pranyko jų baimė ir jie pradėjo visiems skelbti Gerąją Naujieną apie Jėzų. Bažnyčios gimimas pirmiausia yra istorinis įvykis, aprašytas Apaštalų darbų knygoje. Apie tai skaitome šios dienos pirmame skaitinyje.

Kas yra ta Šventoji Dvasia? Daugumas iš mūsų žinome tik tiek, kad Ji yra trečias Švenčiausiosios Trejybės Asmuo. Daugiau beveik nieko. Jėzus sakė: „Aš paprašysiu Tėvą ir jums duos kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius – Tiesos Dvasią.“ Ką reiškia žodis „Globėjas“? Tai asmuo, kuris visada yra šalia, kuris pataria, pagelbsti, pamoko, saugo. Visi, kurie esame pakrikštyti, esame gavę Šventąją Dvasią per Krikštą ir turėjome Jos veikimą pajusti per Sutvirtinimą. Dažnai net nepagalvojame, lyg ir nežinome, kad Ją turime, laikome Ją lyg uždarytą dėžutėje, neprašome Jos pagalbos. Apaštalas Paulius mums primena: „Ar jūs nežinote, kad esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia“ (1 Kor 3, 16)? Šventoji Dvasia mūsų gyvenime viską pakeičia. Turėtume visada kreiptis į Ją ir prašyti, kad Ji mus vestų per gyvenimą ir liepsnotų mūsų širdyse. Tai lyg atgimimas iš naujo, kai Ji padeda mums pajusti Tėvo meilę, padeda jausti Jėzaus globą ir artumą, padeda suprasti Dievo žodį – Šventąjį Raštą.

Žmonės, Sekminių dieną išgirdę Petrą kalbant apie Jėzų, klausė: „Ką mums daryti, broliai?“ Petras atsakė: „Atsiverskite, gailėkitės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.“ Ir mes klausiame: „Ką man daryti, esu katalikas, lankau bažnyčią, ko daugiau reikia?“ Yra trys rūšys žmonių, kuriems reikia atsivertimo. Pirma – tie, kurie visiškai netiki, antra – jauni žmonės, kurie buvo pakrikštyti, kurių tėvai yra krikščionys, ir trečia – visi kiti, kurie yra krikščionys tik iš vardo, juos galima pavadinti „sekmadieniniais katalikais“. Prašykime, kad Šventoji Dvasia paliestų mūsų širdis ir mus vestų per gyvenimą.

Mūsų popiežiai meldėsi ir prašė Šventosios Dvasios veikimo Bažnyčioje. Jonas XIII prieš sušaukdamas Vatikano II Susirinkimą prašė visų melstis: „O dieviškoji Dvasia, atnaujink mūsų laikais savo stebuklus, kad įvyktų antrosios Sekminės.“ Paulius VI meldė: „Mums reikia Šventosios Dvasios, Jos jėgos, reikia Šventosios Dvasios dovanų, ramybės ir Jos džiaugsmo, Bažnyčiai reikia amžinų Sekminių.“ Pal. Jonas Paulius II labai dažnai kalbėdavo apie Šventąją Dvasią: „Šventoji Dvasia yra Bažnyčios siela, jos gyvybės palaikytoja, jos gyvastingumas.“

Melskimės ir mes. Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų parapiją, mūsų Lietuvą ir visą pasaulį. Švęskime Sekmines ne vieną kartą per metus, bet kiekvieną dieną.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!