ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

III advento sekmadienis (B). DŽIAUKITĖS!
Paskelbta: 2011-12-12 18:10:00

Trečias advento sekmadienis yra vadinamas džiaugsmo sekmadieniu – Gaudete. Šiandien uždegama trečioji advento žvakė, ji būna rožinės spalvos.. Pirmame skaitinyje pranašas Izaijas pranašauja, kad Jėzus ateis nešti „džiugiosios naujienos vargdieniams“. Vietoj psalmės giedama Marijos giesmė. Ją ji giedojo lankydama Elzbietą: „Mano siela džiūgauja Dievu manuoju.“ Antrame skaitinyje apaštalas Paulius ragina: „Visuomet džiaukitės!“ klauskime savęs: Kiek džiaugsmo yra manyje? Tikro džiaugsmo šaltinis glūdi ne žmogaus išorėje, bet pačioje jo širdyje. Nors dažnai gali būti sunku džiaugtis, bet turėtume visada prisiminti, kad Jėzus yra su mumis, kad mumyse gyvena Šventoji Dvasia.

Evangelija, kaip ir praėjusį sekmadienį, kreipia mūsų dėmesį į Joną Krikštytoją., nes jis yra Dievo siųstasis žmogus, jis ateina kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti šviesą.

„Kas tu esi?“– klausia jo atėję kunigai ir levitai. Jonas Krikštytojas nusižeminęs atsako, kad jis nėra nei Mesijas, nei pranašas, tik „tyruose šaukiančiojo balsas“. Be to, Jonas priduria, kad po jo ateis tas, kuriam jis nevertas atrišti kurpių dirželio. Tas Jono nusižeminimas ir begalinis kuklumas kaip tik ir padaro jo liudijimą veiksmingą.

O mes ? Ar išdrįstame pasakyti tiesą apie save klausiantiems: „Kas tu esi?“ Visą laiką susiduriame su pagunda kitų žmonių akyse atrodyti „kažkuo daugiau“, negu iš tiesų esame. Sunku turėti drąsos sekti Jono Krikštytojo pavyzdžiu ir atsakyti klausiantiems: „Aš nesu tas, kuo mane laikote.“ Jono Krikštytojo atsakymo ir liudijimo centre buvo Kristus.

Kalbėdami apie džiaugsmą negalime nepaminėti Jėzaus Motinos Marijos. Nors ją lydėjo Simeono pranašystės kalavijas, jos širdis buvo kupina pakilaus džiaugsmo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju.“ Neturtingiausias pasaulio žmogus šv. Pranciškus sukūrė „Saulės giesmę“, kurioje visus džiaugsmingai kviečia garbinti pasaulio Kūrėją.

Tepadeda mums Viešpats išsivaduoti iš piktojo pinklių ir surasti tikrojo džiaugsmo šaltinį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!