ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

31 eilinis sekmadienis (B). MYLĖKIME, KAIP JĖZUS MYLI
Paskelbta: 2012-10-31 21:42:23

Šios dienos Mišių skaitiniai apibendrina visos krikščionybės pagrindus. Labai trumpai ir paprastai: „Mylėk savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis.“ Tai pirmasis įsakymas. Antrasis: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Fariziejai didžiavosi, kad išmano įstatymus, ir iš visų reikalavo, kad jų laikytųsi. Jie smulkmeniškai kreipė dėmesį į savo sudarytus 613 įstatymų ir visada norėjo patikrinti, ar Jėzus supranta jų įstatymus taip, kaip ir jie. Jėzus juos nustebino pacituodamas tik du įsakymus ir pridurdamas: „Nėra įsakymo, didesnio už šiuodu.“ Tai Šema – taip žydai šį įsakymą vadina. Sinagogoje pamaldos prasideda ir baigiasi kartojant šį įsakymą. Ortodoksai žydai jį įsideda į odinę dėžutę ir pamaldų metu laiko ją prisirišę prie kaktos arba prie rankos. Ją taip pat tvirtina prie namų durų staktos.

Ko Dievas reikalauja iš mūsų? Labai paprastai: kad mylėtume, kaip Jis myli. Mylėti savo artimą ne visada yra lengva. Savo mokiniams Jėzus patikėjo daugelį dalykų: skelbti Evangeliją, gydyti ligonius, maitinti alkanus, tačiau turbūt sunkiausiai įvykdomas Jo įsakymas, „kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“. Motina Teresė kartą gatvėje tvarstė raupsuotojo žaizdas ir vienas praeivis, pamatęs ją, prasitarė, kad prie raupsuotojo neprisiliestų net už milijoną dolerių. Motina Teresė atsakė: „Aš taip pat to nedaryčiau. Jei tik dėl pinigų, aš to nedaryčiau net už du milijonus dolerių. Aš su malonumu tai darau iš meilės Dievui.“ Tai tokia meilė, kokią gali patirti kiekvienas iš mūsų. Kas gali mylėti Dievą ir kitus, jei pirma nepatyrė Jo meilės? Didžiulės Dievo meilės patyrimas gimdo mumyse meilę Jam ir tada, patyrę Jo meilę, mes pajėgsime mylėti kitus. Kad galėtume mylėti taip, kaip Jėzus, turime būti pripildyti Jo Dvasios. Pajutę, kad jau stinga tam jėgų, šaukimės Šventosios Dvasios pagalbos, prašykime Jos stiprybės. Mylėti taip, kaip Jėzus myli, – didžiulė dovana. Nepamirškime, kad Jėzus trokšta gilaus asmeninio ryšio su mumis. Jis nori nuskaidrinti, nuplauti mus savo meile, kad galėtume nešti Jo meilę, džiaugsmą bei ramybę sužeistam ir vargstančiam pasauliui.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!