ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Verbų sekmadienis (A). DVI EISENOS
Paskelbta: 2008-03-15 19:38:30

Šiandien dalyvaujame eisenose, primenančiose paskutinių Jėzaus žemiškojo gyvenimo dienų eisenas. Pirmoji eisena – tai džiaugsmingas Jėzaus įžengimas į savo miestą. Antrojoje – Jeruzalės gatvėmis su kryžiumi ant pečių žengia nuplaktas Jėzus. Dvasios akimis nulydėkime abi eisenas. Dievas kviečia mus ne vien prisiminti praeities įvykius, bet ir kartu su Jėzumi kopti į Kalvarijos kalną. Išgyvenkime šią kelionę ne tik šiandien, bet ir visą ateinančią savaitę.

Po paskutinės vakarienės Jėzus su mokiniais nuėjo į Getsemanę. Ten paprašė mokinius: „Pasėdėkite čia, kol aš nuėjęs melsiuosi.“ Jėzus parpuolė kniūpsčias ir meldėsi. Sugrįžęs pas mokinius rado juos miegančius. Įsivaizduokime, kad Jėzus kreipėsi į mus prašydamas pabudėti. Gal Jis ir dabar kreipiasi į mane?

Jėzų suima ir nuveda pas vyriausiąjį kunigą, spjaudo į veidą, daužo kumščiais, tyčiojasi. Petras išsigina prisiekdamas: „Aš nepažįstu to žmogaus.“ Paklauskime savęs: „Ar aš kartais nesielgiu kaip Petras?“

Pilotas nenori nuteisti Jėzaus, nes neranda kaltės, bet pataikauja žydams, kurie šaukia: „Ant kryžiaus Jį!“ Ar aš niekada nesielgiu kaip Pilotas?

Kareiviai tyčiojasi iš Jėzaus, plaka Jį ir veda Jeruzalės gatvėmis Kalvarijos kalno link. Ir mes drauge eikime į Kalvariją. Kokie jausmai mane apėmė? Ar nenorėčiau prieiti arčiau Jėzaus, kad galėčiau padėti Jam nešti kryžių? Ar nenoriu paliesti Jo kraujuojantį kūną? O gal bijau kareivių? Geriau būtų, kad niekas manęs nepastebėtų? Jėzų kala prie kryžiaus, o aš tai stebiu iš tolo. Kas darosi mano širdyje? Kokios mintys kyla?

Kaltiname žydus, kaltiname romėnų kareivius už Jėzaus nukryžiavimą. Tačiau Katalikų Bažnyčios katekizme rašoma: „Bažnyčia nedvejodama atsakingiausiais už Kristaus kančias laiko krikščionis, nors jie patys šią atsakomybę per dažnai priskiria vien žydams… Mūsų nuodėmės privertė Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus.“ O Šventosios Dvasios įkvėptas šv. Pranciškus Asyžietis sakė: „Ir ne demonai Jį nukryžiavo, bet tu su jais Jį kryžiavai ir dar kryžiuoji mėgaudamasis savo ydomis ir nuodėmėmis.“

Lydėkime Kristų visą šią savaitę prisimindami, kad kryžius yra Tėvo meiles ženklas. Dėl mūsų Tu, Jėzau, iškentei visas kančias, kad laimėtum išganymą.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!