ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

MINTYS DIDŽIAJAI SAVAITEI
Paskelbta: 2009-04-08 19:14:09

TAI MANO KRAUJAS, IŠLIETAS DĖL JŪSŲ. Ši savaitė yra ypatinga. Jos metu prisimename Dievo didybę, Jo meilę ir išganymo auką. Esame raginami atverti savo širdis ir labiau pažinti Dievą Tėvą, Jo Sūnų Jėzų Kristų ir pajusti, ką Jis dėl mūsų yra padaręs. Ši savaitė turėtų būti mūsų atsibudimo laikas, laikas, kai mūsų širdys gali pasikeisti, kai Dievo meilė ir Jo malonės jėga jas palies.

Mes visi nesyk jaučiamės tarsi gyventume kaip suvaržyti vergai, todėl taip dažnai skundžiamės matydami blogį ir nuodėmę ne tik aplink save, bet ir savyje. Taip yra todėl, kad mes neįvertiname, tikriau pasakius, nepažįstame, Jėzaus Kristaus kryžiaus jėgos. Kryžius krikščionims yra pergalės ženklas.

JĖZUS MIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES. Kraujo praliejimo reikia, kad būtų atleistos nuodėmės. „Nuodėmė gimdo mirtį“ (Jok 1, 15). Kiekvienas iš mūsų yra nuodėmingas. Šventajame Rašte pasakyta: „Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“ (Rom 3, 23). Tačiau Dievas iš didelės meilės žmogui nuplovė nuodėmes savo Sūnaus Jėzaus krauju. „Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate išgydyti Jo žaizdomis“ (1 Pt 2, 24). Tai tiesa, kurią mums dažnai sunku priimti ir ja tikėti. Manome, kad savo pastangomis galime atsiteisti Dievui už nuodėmes. Bet iš mūsų yra reikalaujama tik tikėti tuo, kas įvyko ant kryžiaus. Jono evangelijoje klausiama: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį Jis siuntė.“

Jėzus įvairiomis progomis mums sako: „Nustok bandęs save gelbėti. Nustok bandęs savo jėgomis nusikratyti kaltės jausmo. Aš sumokėjau kainą už tavo nuodėmes. Nusižemink ir priimk tą atleidimą, kurį aš tau siūlau. Tikėk mano auka ant kryžiaus ir būsi išlaisvintas.“

JĖZAUS KRAUJAS MUS SAUGO. Prieš žydų išvadavimą iš Egipto nelaisvės mirties angelas praėjo pro tuos namus, kurių durys buvo paženklintos avinėlio krauju. Nė vienas tame name nebuvo mirties angelo paliestas. Mums, krikščionims, Jėzaus kraujas, išlietas ant kryžiaus, yra mūsų apsauga ir saugumas. Mes esame paženklinti Jėzaus krauju, kai Juo tikime ir Jį išpažįstame. Kai su tikėjimu tą apsaugą priimame, esame apsaugoti nuo šėtono pinklų ir puolimų.

JĖZAUS KRAUJAS NUPLAUNA MŪSŲ NUODĖMES. Senajame Testamente vyriausias kunigas vieną kartą per metus avinėlio krauju apšlakstydavo šventovėje tabernakulį, kad vieniems metams būtų uždengtos nuodėmės. Nuodėmė yra toks baisus dalykas, kad jai panaikinti reikia kraujo, dėl jos kas nors turi mirti. Naujojoje Sandoroje mūsų nuodėmės ne tik uždengtos, bet ir panaikintos. Jos panaikintos ne avinėlio, bet Jėzaus krauju. Tai įvyksta per tikėjimą. Laiške žydams (10, 22) pasakyta: „Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės.“ Tikėjimu mūsų širdys turi būti apšlakstytos, nuplautos Jėzaus krauju. Kai tuo tikime, kraujas turi jėgą nuvalyti mūsų sąžinę. „Kristaus kraujas, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo save, kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui“ (Žyd 9, 14). Jokia nuodėmė nėra Dievui per didelė. Jo kraujo jėga yra galinga.

Prisiminkime tai šią savaitę ir prašykime, kad Šventoji Dvasia mums apreikštų tą tiesą, kad Jėzaus kraujo jėga mums taptų tikrove. „Jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių“ (1 Jn 1, 7).

ŠAUKSMAS TIKĖTI. Didžioji savaitė šaukia mums: „Tikėkite! Tikėkite Tėvo meile, tikėkite Jėzumi, tikėkite Jo kraujo jėga, tikėkite Šventosios Dvasios veikimu jumyse!“ Šią savaitę kiekvienos dienos Mišių skaitiniai mums primins Jėzaus kančią ir mirtį. Bažnyčia trokšta, kad visi mes pajustume nuostabią tiesą ir tikrovę – Jėzus paaukojo savo gyvybę dėl mūsų išganymo. Išliejo savo kraują, kad mus išlaisvintų iš nuodėmės.

Praleiskime daugiau laiko šią savaitę gilindamiesi į Dievo žodį, skaitydami Šventąjį Raštą. Skirkime daugiau laiko maldai ir mąstymui.

PIRMIAUSIA pažvelkime į savo gyvenimą ir prisipažinkime, kad be Dievo mūsų gyvenimas yra pražuvęs. Ar skiriame pakankamai laiko (kiek yra pakankamai?), kad mūsų dvasia augtų? Ar alkstame ir trokštame labiau pažinti Jėzų, dovanojantį naują gyvenimą ir išliejusį savo kraują už mūsų nuodėmes?

ANTRA, kai išpažįstame savo nuodėmes, tikėkime, kad Jėzaus mirtimi ant kryžiaus turime atleidimą. Pasakykime šėtonui Jėzaus vardu, kad jis neturi galios mums ir kad mes atsisakome visų savo gyvenimo polinkių ir įpročių, vedančių į nuodėmę.

TREČIA, prašykime Jėzaus Kristaus, kad Šventoji Dvasia pradėtų veikti mumyse ir mūsų gyvenimas pasikeistų. Prašykime, kad Šventoji Dvasia mus vestų prie Jėzaus ir padarytų jautrius ir klusnius Jo balsui.

Šių Velykų rytas tebūna mūsų naujo gyvenimo pradžia!

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!