ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šventosios DVasios atsiuntimas – Sekminės (B). MELSKIME IR ŠVĘSKIME!
Paskelbta: 2009-05-30 21:13:52

Sekminės – Šventosios Dvasios šventė. Tai Bažnyčios gimtadienis. Tik po Sekminių, kai Šventosios Dvasios ugnies liežuviai palietė visus apaštalus, kai jie buvo pripildyti Šventosios Dvasios, tik tada jiems pranyko baimė ir jie ėmė visiems skelbti Gerąją Naujieną apie Jėzų. Kas yra Šventoji Dvasia? Daugumas iš mūsų žinome tik tiek, kad Ji yra trečias Švenčiausiosios Trejybės asmuo. Daugiau beveik nieko. Jono evangelijoje Ji yra vadinama „kitu Globėju“. Jėzus sakė: „Aš paprašysiu Tėvą ir jums duos kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią.“ Ką reiškia žodis „Globėjas“? Tai asmuo, kuris visada yra šalia, kuris pataria, pamoko, saugo.

Visi pakrikštytieji gavome Šventąją Dvasią. Dažnai to net nežinome, tarytum laikome Ją uždarytą dėžutėje ir neprašome Jos pagalbos. Turėtume kreiptis į Ją kiekvieną dieną. Prašykime, kad Ji mus vestų per gyvenimą, kad liepsnotų mūsų širdyse. Popiežius Paulius VI meldėsi: „Mums reikia Šventosios Dvasios, Jos šviesos, Jos jėgos, reikia Šventosios Dvasios dovanų, ramybės ir Jos džiaugsmo. Bažnyčiai reikia amžinų Sekminių.“ Net mūsų profesorius Stasys Šalkauskis šaukė: „Būkime Gyvosios Dvasios žmonės! Sekminės yra Šventosios Dvasios šventė ir turėtų būti specialiai švenčiamos.“

Švęskime! Prašykime: Ateik, Šventoji Dvasia! Atnaujink mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų parapiją ir visą mūsų tautą!

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!